Buitengewone vakantietoelage (BVT)

Het Fonds berekent de buitengewone vakantietoelagen en stuurt ze eind november naar uw thuis.

Wat is de buitengewone vakantietoelage ?

De buitengewone vakantietoelage wordt berekend op basis van de bezoldigingen die tijdens de referentieperiode tussen 1 oktober van het vorige jaar en 30 september van het lopende jaar zijn ontvangen. 

Een buitengewone vakantietoelage die niet hoger is dan € 12,39 netto, wordt niet uitbetaald.

Ik was ziek tijdens de referentieperiode

Ziekten van meer dan 30 dagen worden gelijkgesteld bij de berekening van uw buitengewone vakantietoelage. Deze assimilatie houdt rekening met een maximum van 312 dagen en wordt automatisch berekend op basis van de gegevens die de kruispunt Bank heeft ontvangen. U hoeft geen stappen te ondernemen om ervan te profiteren.

Het aantal gelijkgestelde dagen zal zichtbaar zijn op uw titel buitengewone vakantietoelage. 

In geval van een arbeidsongeval zal de verzekering van uw werkgever de gelijkstelling opnemen in de maandelijkse vervangingsvergoeding

Hoe kan ik mijn BVT innen?

Wanneer u uw titel ontvangt, moet u uw bankrekeningnummer en uw e-mailadres vermelden en uw handtekening plaatsen in de daarvoor bestemde ruimtes. 

Alleen originele en ingevulde titels zullen voor betaling worden aanvaard. 

Als u lid bent van een vakbond, moet uw titel aan uw vakbond worden gegeven. Als u geen lid bent van een vakbond, kunt u het terugsturen naar het Fonds. Wij zorgen voor de betaling.


Ik heb een beslaglegging of ik zit in een collectieve schuldenregeling. 

Als er beslag is gelegd op uw buitengewone vakantietoelage of als u bent toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, worden u alleen de luiken 2 en 3 van uw titel toegezonden, samen met een formulier voor regularisatie. Het Fonds zorgt voor de betaling aan de schuldeiser of de bemiddelaar.

In geval van beslag vragen wij u, om in voorkomend geval het saldo te kunnen betalen, ons snel uw bankrekeningnummer mede te delen door middel van het formulier voor regularisatie in geval van beslag. Het Fonds zal u het niet in beslag genomen bedrag betalen. 

Vakbondsleden kunnen betaling van hun syndicale premie verkrijgen door deel 2 van hun document bij hun vakbondsorganisatie in te dienen. 

Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@fseg-fbzb.be.


Ik heb mijn titel niet ontvangen/verloren

U kunt vanaf 20 januari een duplicaat aanvragen met behulp van het downloadbare " formulier aanvraag Duplicaat ".

Het duplicaat van het aanvraagformulier kan per mail, fax of post naar het Fonds worden teruggestuurd. 

Gelieve er nota van te nemen dat dit formulier een verklaring onder eer is en dat u verantwoordelijk bent voor eventuele dubbele inning.

Het formulier downloaden

Belastingfiche 281.10

Elk jaar in april drukt en verzendt het Fonds het belastingfiche 281.10 om uw jaarlijkse belastingaangifte in te vullen.

De bedragen op uw formulier komen overeen met de buitengewone vakantietoelage die u in het voorgaande jaar van het belastingjaar hebt ontvangen. 

Deze bedragen komen overeen met: 

Fiscaal fiche 281.10 is ook beschikbaar op: https://www.myminfin.be 

Nog een vraag ?

Moet ik mijn originele document inleveren?

Ja, alleen het originele document is geldig, fotokopieën van de titel worden niet aanvaard.

Ik heb nog een titel van het vorige jaar, kan ik die naar jullie sturen?

Ja, BVT's inningsrechten verjaren na 3 jaar.

Ik heb tijdens de referentieperiode een arbeidsongeval gehad. Heb ik recht op de buitengewone vakantietoelage?

Het Fonds stelt het arbeidsongeval niet gelijk. Het is de verzekering van de werkgever die de gelijkstelling zal integreren in de maandelijkse vervangingsuitkering.

Ik ben een uitzendkracht

Uitzendkrachten hebben geen recht op een buitengewone vakantietoelage. Zij kunnen hun eindejaarspremie uit het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten ontvangen. De referentieperiode ligt in dit geval tussen 1 juli van het vorige jaar en 30 juni van het lopende jaar.  

Ik heb mijn status veranderd van handarbeider in bediende.

De buitengewone vakantietoelage zal worden berekend op basis van het inkomen van de " arbeiders " tijdens de referentieperiode. Een titel  zal u verstuurd worden. 

Ik heb mijn belastingfiche ontvangen, maar de bedragen komen niet overeen met wat ik heb ontvangen.

De belastingformulieren die u worden toegezonden, bevatten de bedragen van het voorgaande jaar.

 Voorbeeld: U ontvangt uw titel van 2020 in december 2020. In april 2021 zullen wij de belastingfiche voor de titels van het jaar 2019 uitgeven. De bedragen stemmen dus overeen met het titel buitengewone vakantietoelage dat u voor het jaar 2019 hebt ontvangen.

Wilt u contact met ons opnemen ?

Bericht gestuurd
1

Aanvullende vergoeding in het geval van werkloosheid overmacht corona

Meer lezen
Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden