Ambulante zorgverzekering

Sinds 1 juli 2020 zijn werknemers in paritair comité 317 gedekt door een ambulante zorgverzekering, die de kosten dekt van zorg die geen verband houdt met hospitalisatie.

Wat dekt de verzekering?  Zolang de medische zorg wordt voorgeschreven door een gezondheidswerker

Voorwaarden voor aansluiting

Om in aanmerking te komen voor een ambulante zorgverzekering moet de werknemer gedurende de laatste twee kwartalen ten minste 320 uur of het equivalent daarvan* in de sector hebben gewerkt. 

Vanaf 1 juli 2023 kunnen aangesloten werknemers hun gezinsleden onder dezelfde voorwaarden verzekeren tegen een maandelijkse kostprijs van €5 per lid.


* Verlof zonder wedde wordt niet gelijkgeteld voor een prestatie.

Waarde van de interventie

De tussenkomst voor zorg ambulante verzekering stemt overeen met 60% van de niet door het ziekenfonds terugbetaalde zorgkosten en is beperkt tot 170€ per jaar per verzekerde.De verzekerde moet per jaar (01/07 -30/06) een vast eigen risico van 25 euro ten laste nemen.

Hoe geef ik mijn onkosten aan?

1. Via het platform https://www.myaxahealthcare.be

2. Per e-mail naar surveillance.health@axa.be, met in het onderwerp van de e-mail het polisnummer en de maand en het jaar waarop de kosten betrekking hebben (in de vorm: polisnummer + mm/jjj)

3. Per post : De verzekerde verzamelt alle medische kosten en de terugbetalingsbewijzen van zijn/haar ziekenfonds gerangschikt per datum en voegt een samenvattingsblad bij met vermelding van zijn/haar polisnummer, achternaam en voornaam, rekeningnummer voor terugbetaling.

Hij stuurt deze kosten, samen met de samenvattende fiche, per post naar het team van AXA Healthcare, Louizalaan 166, bus 1, 1050 Brussel.

Voor alle farmaceutische uitgaven kan de verzekerde in de Belgische apotheken zijn AssurPharma-barcode gebruiken om de attesten rechtstreeks naar AXA te sturen. De barcode is te vinden op het MyAXA Healthcare platform.

Hoe maak ik mijn account aan ?

Om uw account aan te maken, surft u, zodra u uw login en wachtwoord hebt ontvangen, naar het platform; www.myaxahealthcare.be.  Via dit platform kunt u uw gegevens raadplegen of wijzigen, vergoedingen indienen, enz.

Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb ?

Voor meer informatie, hulp of vragen, neem contact op met Axa : 

Met behulp van de te downloaden informatiebrochure kunt u alle informatie vinden over de ambulante zorgverzekering

Download de brochure

Nog een vraag ?

Ik heb geen polisnummer ontvangen, is dat normaal ?

U moet de laatste twee kwartalen 320 uur gewerkt hebben om in aanmerking te komen voor de AXA ambulante zorgverzekering.

Ik heb 320 uur gewerkt in de laatste 2 kwartalen, heb ik recht op verzekering ?

Ja, het Fonds controleert elk kwartaal of de werknemers aan de voorwaarden voor de toekenning van deze verzekering voldoen. Het fonds stuurt uw gegevens naar Axa op basis van de sectorale informatie en Axa stuurt u uw polisnummer.

Hoe hoog is de vergoeding ?

De vergoeding van uw kosten bedraagt maximaal 170 euro per jaar nadat de franchise van de eerste 25 euro is afgeboekt.

Ik heb mijn terugbetalingsdocumenten voor de eerste keer naar AXA gestuurd, maar ik werd niet terugbetaald, is dit normaal ?

U kunt de staat van uw terugbetalingen altijd consulteren via het https://www.myaxahealthcare.be platform.

 Misschien zijn uw kosten nog niet hoger dan € 25 voor de referentieperiode

 De verzekerde moet een eigen risico van 25 euro per jaar betalen. Dit is niet rechtstreeks door de werknemer verschuldigd, maar wordt afgetrokken van de eerste kosten die u declareert

Moet ik deze verzekering betalen ?

De ambulante verzekering van AXA is volledig gratis voor de werknemers van het paritair comité 317.

Gezinsleden die door de werknemer bij de verzekering zijn aangesloten, moeten echter door de werknemer worden betaald.

Ik ben ouder dan 65 maar werk nog steeds, heb ik dan nog recht op een verzekering ?

Neen, de werknemer heeft geen recht meer op de door het Fonds toegekende verzekering voor ambulante verzorging, maar hij kan zijn verzekering bij AXA op individuele basis voortzetten zonder medische formaliteiten of nieuwe wachttijd. Er zij op gewezen dat het aangesloten de kosten voor de dekkingsperiode kan indienen in het jaar dat volgt op de afsluiting van de sectorpolis.

Zijn de leden van mijn gezin gedekt door de verzekering voor ambulante zorg ?

De door het Fonds afgesloten polis dekt alleen werknemers in de sector.

Vanaf 1 juli 2023 hebt u echter de mogelijkheid om uw gezinsleden in te schrijven in het verzekeringsstelsel. 

Ik verlaat de sector, kan ik van de verzekering voor ambulante zorg blijven genieten ?

Het is mogelijk om de verzekering bij AXA op individuele basis voort te zetten zonder medische formaliteiten of nieuwe wachttijd.

Opgelet: het lid kan de kosten voor de dekkingsperiode inbrengen tijdens het jaar dat volgt op de afsluiting van de sectorpolis.

Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden