Patronale bijdrage

Werkgevers die behoren tot paritair comité 317 moeten patronale bijdragen betalen om de door het fonds toegekende uitkeringen te financieren. Elk kwartaal stuurt het Fonds u een debetnota voor de bijdrage voor ieder patronale bijdragen. Elke bijdrage valt onder een ander proces- en controleorgaan en heeft daarom een andere bankrekening

Patronale bijdrage 

De uitkeringen in verband met deze bijdrage, die momenteel 12,51% van de totale loonsom bedraagt, zijn alleen beschikbaar voor arbeiders. 

Werkgevers van wie de patronale bijdrage in het voorlaatste kwartaal meer dan 6.197,34 euro bedraagt, zijn verplicht een voorschot te betalen. 

De uiterste data waarop het Fonds over de voorschotten zal kunnen beschikken zijn : 

De maandelijkse stortingen zijn gelijk aan 30% van de voor het voorlaatste kwartaal verschuldigde bijdragen. 


Bijdrage risicogroep opleiding

De bijdrage voor "Risicogroepen opleiding" bedraagt 0,10% van het bruto jaarsalaris waarop de inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht.

De berekeningsgrondslag is als volgt gedefinieerd: 

Bijdrage aan het sectoraal pensioenplan (tweede pijler) 

De bijdrage aan het pensioenplan valt volledig onder de last van de werkgever.

Het bedraagt 0,60% van het brutoloon van de werknemers in de sector, waarop de inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gedaan. Bij deze 0,60% komen nog extra kosten zoals 8,86% RSZ en 4,40% assurantiebelasting. Dit geeft een bruto percentage van ....

De berekeningsgrondslag is als volgt gedefinieerd: 

Buitengewone lonen, ontslagvergoedingen en vakantiegeld zijn niet inbegrepen. 

 

Bijdrage aan de vakbond premie bedienden

Elk jaar zal het Fonds een debetnota sturen voor de betaalde vakbondspremies " bediende ". 

Deze wordt afgegeven in overeenstemming met de interne controleprocedures en met de toepasselijke privacyregelgeving.

In geval van niet-betaling

In geval van niet-betaling van de bijdragen zal de werkgever, naast vervolging voor de arbeidsrechtbank, aansprakelijk zijn voor

Boetes en rente :

Zodra de data worden overschreden die zijn vastgesteld voor de betaling van de aan het Fonds verschuldigde provisies en saldi van socialezekerheidsbijdragen, en ook de debetnota's met betrekking tot vakbondspremies van bedienden, wordt de werkgever automatisch een boete opgelegd. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de schijf van de voor het betrokken kwartaal aangegeven loonsom (Statuten: hoofdstuk VI. art. 22).

Solidarisering van sociale schulden : 

Sinds 1 september 2013 kunnen uw klanten uw facturen niet meer gewoon betalen om ze rechtsgeldig te innen. Zij moeten eerst nagaan of u geen sociale schulden heeft. Elke maand stuurt het Fonds voor de Bestaanszekerheid van de bewaking een bestand naar de RSZ met een overzicht van de situatie van elke werkgever ten opzichte van het Fonds. Als een werkgever het Fonds meer dan 900 euro verschuldigd is, leidt dit tot een "inhoudingsplicht". Er zij op gewezen dat deze procedure de andere actiemiddelen van het Fonds niet onderbreekt. 

De werkgever kan het Fonds om een naar behoren gemotiveerde verlenging van de termijn verzoeken. 

Als een betalingsregeling is toegekend en de werkgever een van de termijnen niet nakomt, zijn alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. 

Het besluit van het Fonds om al dan niet een betalingsregeling toe te kennen, is definitief. 

In geen geval mogen faciliteiten of termijnen die door de RSZ aan werkgevers of sociale secretariaten worden toegekend, worden aanvaard voor de betaling van bijdragen die rechtstreeks voor het Fonds zijn bestemd.

1

Aanvullende vergoeding in het geval van werkloosheid overmacht corona

Meer lezen
Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden